این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

شنبه, 12 اسفند 1385 10:10

نكاتی برای خرید اسپیكر

نكاتی برای خرید اسپیكر
نكاتی برای خرید اسپیكر
در اكثر سیستمهای امروزی قدرت نامی به وات بیان می شود. كه مقدار آن با واحد« (Peak music power out put (PMPO » یا ماكزیمم قدرت خروجی صدا بیان می شود كه این واحد یك واحد فریبنده است و اطلاعات خاصی به شما نمی دهد.