این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

سه شنبه, 08 اسفند 1385 10:10

تعمیر موبایل

الف) تعمیر كار ماهر و ورزیده كسی است كه عیب یاب خوبی باشد
تعمیر موبایل
تعمیر موبایل
.
ب) عیب یاب زمانی در كار خود موفق است كه تعویض كار قطعه خوبی باشد.
ج) عیب یاب موفق باید، لوازم و قطعه ها مربوط به كار خود را در اختیار داشته باشد.
Published in موبایل