این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

آموزش مقدماتی حسابداری 3

دوشنبه, 20 فروردين 1386 10:12
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداریهر چند که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اقشار مختلف مردم می باشند ولی کلاً می توان آنها را به دو گروه استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارجی عمده تقسیم بندی کرد که خود این موضوع هم مبنای تقسیم بندی حسابداری به دو رشته حسابداری مالی و حسابداری مدیریت می باشد ....